வழி நடத்து

  • முன்னணி ரோல்

    முன்னணி ரோல்

    இது வலுவான அரிப்பு எதிர்ப்பு, அமிலம் மற்றும் கார எதிர்ப்பு, அமில-எதிர்ப்பு சுற்றுச்சூழல் கட்டுமானம், மருத்துவ கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு, எக்ஸ்ரே, CT அறை கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு, தீவிரம், ஒலி காப்பு மற்றும் பல அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது ஒப்பீட்டளவில் மலிவான கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு பொருள்.பொதுவான தி
  • முன்னணி தட்டு

    முன்னணி தட்டு

    கதிர்வீச்சிலிருந்து பாதுகாக்க ஈயத் தட்டு 4 முதல் 5 மிமீ தடிமனாக இருக்க வேண்டும்.ஈயத் தட்டின் முக்கிய கூறு ஈயம், அதன் விகிதம் கனமானது, அடர்த்தி அதிகம்